Kundesenter


Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.

Før du legger inn ordren, må du akseptere generelle kjøpsbetingelser. Marker boksen til venstre og trykk på lagre knappen under for å akseptere disse vilkårene. Du kan også klikke på "Vis hele" lenken under for å lese alle detaljer om dette vilkåret. Takk for at du ønsker å handle hos oss.

 

 

Kjøpsbetingelser 


Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. 
 

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
 

2. Partene
Selger:
Firmanavn: Scandinavian Explorer AS
Kontaktadresse: Solgaard Skog 134, 1599 Moss
Epost: post@scandinavianexplorer.no
Telefonnummer: 69 24 00 00
Organisasjonsnummer: 991598901
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
 

3. Priser
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Scandinavian Explorer AS før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.
 

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når bestillingen er mottatt og bekreftet av Scandinavian Explorer.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Scandinavian Explorer AS i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
 

5. Betalingen
Scandinavian Explorer kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Scandinavian Explorer til kjøper. 
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Scandinavian Explorer AS reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Tilbyr Scandinavian Explorer etterfakturering, skal fakturaen til du utstedes ved forsendelse av varen. Etterfakturering tilbys kun til firmakunder etter kredittvurdering.

Har Scandinavian Explorer AS særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra deg, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan Scandinavian Explorer AS kreve dette

 

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Scandinavian Explorer levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
 

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
 

8. Angrerett

Varer som er handlet hos oss fra og med 01.11.23 kan returneres innen 31.01.24

 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

 

Kjøperen må gi Scandinavian Explorer AS melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Angrefristen begynner å løpe:

  1. Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  2. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  3. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Scandinavian Explorer AS ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema.

 

Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.


Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Scandinavian Explorer AS uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller Scandinavian Explorer AS har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.

 

Scandinavian Explorer AS kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.


Scandinavian Explorer AS er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Scandinavian Explorer AS fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Scandinavian Explorer AS har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.
 

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom Scandinavian Explorer AS ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Scandinavian Explorer AS.

 

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
 

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Scandinavian Explorer AS. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Scandinavian Explorer AS ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Scandinavian Explorer AS at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Scandinavian Explorer AS oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

 

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 

Heving
Dersom Scandinavian Explorer AS ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre Scandinavian Explorer AS til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Scandinavian Explorer AS ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

 

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Scandinavian Explorer AS nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet Scandinavian Explorer AS om at leveringstidspunktet er avgjørende.

 

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
 

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Scandinavian Explorer AS godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Scandinavian Explorer AS kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.
 

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Scandinavian Explorer AS melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

 

Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra Scandinavian Explorer AS.
Reklamasjon til Scandinavian Explorer AS bør skje skriftlig.
 

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Scandinavian Explorer AS kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Scandinavian Explorer AS urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Scandinavian Explorer AS har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
 

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
 

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.
 

11. Scandinavian Explorer AS rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Scandinavian Explorer AS eller forhold på Scandinavian Explorer AS side, kan Scandinavian Explorer AS i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Scandinavian Explorer AS vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.
 

Oppfyllelse
Scandinavian Explorer AS kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Scandinavian Explorer AS sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 

Heving
Scandinavian Explorer AS kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Scandinavian Explorer AS kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.

 

Fastsetter Scandinavian Explorer AS en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan Scandinavian Explorer AS heve kjøpet.
 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Scandinavian Explorer AS kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Scandinavian Explorer AS belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke Scandinavian Explorer AS faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.
 

12. Garanti
Garanti som gis av Scandinavian Explorer AS eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.
 

13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Scandinavian Explorer AS. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Scandinavian Explorer AS, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Scandinavian Explorer AS skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Scandinavian Explorer AS skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.